Tổng hợp đường link PnP Boardgame

0 comments / Posted on by Thảo Hồ Phương

Print & Play (PnP) Boardgame là những thể loại game mà bạn có thể in ra và chơi ngay.
Từ PnP còn có nghĩa là Paper & Pencil - tức chỉ cần giấy và viết là có thể chiến.

PnP chung khái quát là những thể loại game đơn giản, và tiết kiệm, gần như là FREE - và đặc điểm khác của nó bạn có thể tùy chỉnh hình ảnh theo ý muốn của mình. Dưới đây là danh sách những website tổng hợp các game PnP

1. BoardgameGeek: https://boardgamegeek.com/boardgamecategory/1120/print-play

2. http://cheapass.com/node/83

3. http://print-play.blogspot.com/

4. http://www.dmoz.org/Games/Board_Games/Print_and_Play/

5. http://rpggeek.com/geeklist/33437/free-print-and-play-games-are-ranked

6. http://printandplay.blogspot.com/

7. http://www.dmoz.org/Games/Board_Games/Print_and_Play/

8. http://cheapass.com/node/83

9. https://www.pinterest.com/astobaugh73/print-play-board-games/?prev=%2Fastobaugh73%2Fprint-play-board-games%2F

10.  more and more

Chúc các bạn luôn thật vui vẻ và có được những game hay ^^

0 comments

Leave a comment

All blog comments are checked prior to publishing